نوین کست (پادکستهای تخصصی حوزه طراحی)

شروع حرفه‌ای طراحی سایت و ابزارهای آن

03:15
پادکست شماره ۰۴

شروع حرفه‌ای طراحی سایت و ابزارهای آن

03:15
پادکست شماره ۰۵

شروع حرفه‌ای طراحی سایت و ابزارهای آن

03:15
پادکست شماره ۰۶

شروع حرفه‌ای طراحی سایت و ابزارهای آن

03:15
پادکست شماره ۰۷

شروع حرفه‌ای طراحی سایت و ابزارهای آن

03:15
پادکست شماره ۰۸

شروع حرفه‌ای طراحی سایت و ابزارهای آن

03:15
پادکست شماره ۰۹
۱
۲
۳